Nhóm xử lý nước

 • Acid Citric monohydrate
 • Acid Citric Anhydrous
 • Beta Glucan
 • BKC 80%
 • Bột đá (CaCO3)
 • Chlorine 70%
 • Chloramin B
 • Chloramin T
 • Dolimite
 • EDTA 2Na+
 • EDTA 4Na+
 • Iodine (dạng hạt)
 • Iodine Complex (dung dịch)
 • Khoáng Azomite
 • Oxy già (H2O2)
 • Oxytagen bột (sodium percarbonate)
 • Oxytagen hạt ( sodium percarbonate)
 • PAC
 
 • Saponine
 • Sodium Bicarbonate
 • Sodium ash light  (soda nóng)
 • Sorbitol bột
 • Sorbitol lỏng
 • Thiosulphate Natri
 • Thuốc tím (KMnO4)
 • TTCA
 • Vi sinh nguyên liệu
 • Yucca bột
 • Yucca nước
 • Zeolite bột
 • Zeolite hạt
 • Acid Citric monohydrate
 • Acid Citric Anhydrous
 • Beta Glucan
 • BKC 80%
 • Bột đá (CaCO3)
 • Chlorine 70%
 • Chloramin B
 • Chloramin T
 • Dolimite
 • EDTA 2Na+
 • EDTA 4Na+
 • Iodine (dạng hạt)
 • Iodine Complex (dung dịch)
 • Khoáng Azomite
 • Oxy già (H2O2)
 • Oxytagen bột (sodium percarbonate)
 • Oxytagen hạt ( sodium percarbonate)
 • PAC
 
 • Saponine
 • Sodium Bicarbonate
 • Sodium ash light  (soda nóng)
 • Sorbitol bột
 • Sorbitol lỏng
 • Thiosulphate Natri
 • Thuốc tím (KMnO4)
 • TTCA
 • Vi sinh nguyên liệu
 • Yucca bột
 • Yucca nước
 • Zeolite bột
 • Zeolite hạt

2370

4557

Bình chọn

Phụ gia thức ăn chăn nuôi

 • Vitamin A
 • Vitamin nhóm B
 • Vitamin C99%
 • Vitamin C35%
 • Vitamin E (dạng bột, dạng  lỏng)
 • Vitamin K
 • Vitamin H2
 • Choline Chloride 60% (Vitamin B4)
 • Vitamin A
 • Vitamin nhóm B
 • Vitamin C99%
 • Vitamin C35%
 • Vitamin E (dạng bột, dạng  lỏng)
 • Vitamin K
 • Vitamin H2
 • Choline Chloride 60% (Vitamin B4)

2486

4696

Bình chọn