HỢP TÁC XÃ GỐM CHĂM - BÀU TRÚC

Khu phố Bàu Trúc, TT Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận

0683.763.119    Fax:

htxgomchambautruc@yahoo.com.vn

http://htxgombautruc.com.vn/

Thông tin khác

 

HỢP TÁC XÃ GỐM CHĂM - BÀU TRÚC

 

Các mặt hàng gốm sứ gia dụng, gốm sứ nghệ thuật - trang trí.

 

Liên hệ:

 

HỢP TÁC XÃ GỐM CHĂM - BÀU TRÚC

 

Địa chỉ : Khu phố Bàu Trúc, TT Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận

 

Điện thoại :  068.3763119

 

Email  :htxgomchambautruc@yahoo.com.vn