công ty TNHH Truyền thông Giáo dục Hoàng Dũng

Quảng cáo trên báo chí, truyền hình
- Sản xuất các chương trình truyền hình
- Khai thác thương quyền truyền hình
- Tư vấn thương hiệu
- Tổ chức sự kiện và các chiến dịch quảng cáo tổng thể

10

1

Bình chọn

Ý NGHĨA THƯƠNG HIỆU Xem chi tiết
Lĩnh vực sử dụng
Quảng cáo trên báo chí, truyền hình
- Sản xuất các chương trình truyền hình
- Khai thác thương quyền truyền hình
- Tư vấn thương hiệu
- Tổ chức sự kiện và các chiến dịch quảng cáo tổng thể
Thông tin khác