Công ty Phát Triển Khu Công Nghiệp Hải Phòng-Nomura-Ban Quản Lý

Km13 Đường 5, H. An Dương, Tp. Hải Phòng

3743605    Fax: 3743613

Thông tin khác