CÔNG TY CÔNG NGHỆ HÓA SINH VIỆT NAM

Số 9A - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - HàNội

04.38361752    Fax: 04.37566461

contact@hoasinhvietnam.com.vn

http://www.hoasinhvietnam.com.vn

Thông tin khác

 

-  Địa ch: S 9A, nghĩa tân, Cu Giy, Hà ni.

 

- Đin thoi: 04-38361752; fax: 04-37566461; Email: contact@hoasinhvietnam.com.vn; bcc.com@fpt.vn; craibe@yahoo.com; website: www.hoasinhvietnam.com.vn

 

- Mã s doanh nghip: 0101096844 (thay đổi ln 6) do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­­ư cÊp ngày 11 tháng 04 năm 2013.

 

- Ngành ngh sn xut kinh doanh:

 

    + ChÕ biÕn thùc phÈm, thuû h¶i s¶n.

 

    + DÞch vô t­ư vÊn, chuyÓn giao c«ng nghÖ trong lÜnh vùc sinh häc, ho¸ häc, øng dông vµ b¶o vÖ m«i trư­êng.

 

      + §¹i lý mua, ®¹i lý b¸n, ký göi hµng ho¸.

 

     + Nghiªn cøu øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong lÜnh vùc sinh häc, ho¸ häc vµ m«i trư­êng;

 

     + Kinh doanh c¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ cao trong lÜnh vùc sinh häc (kh«ng bao gåm sinh phÈm y tÕ), ho¸ häc, tin  häc, thiÕt bÞ y tÕ, ho¸ chÊt (trõ ho¸ chÊt nhµ n­íc cÊm), vËt tư­ khoa häc kü thuËt;

 

     + Kinh doanh c¸c s¶n phÈm phôc vô n«ng nghiÖp vµ nu«i trång thuû s¶n: thøc ¨n ch¨n nu«i, ph©n bãn.

 

     + Ch­ưng, tinh cÊt vµ pha chÕ c¸c lo¹i rư­îu m¹nh

 

     + S¶n xuÊt r­ưîu vang;

 

     + S¶n xuÊt bia vµ m¹ch nha ñ men

 

       + S¶n xuÊt ®å uèng kh«ng cån, n­ưíc kho¸ng;

 

     + S¶n xuÊt n­­­ư­íc kho¸ng, nư­íc tinh khiÕt ®ãng chai;

 

       + S¶n xuÊt ®å uèng kh«ng cån;

 

       + B¸n bu«n ®å uèng;

 

       + B¸n bu«n thùc phÈm;

 

      + B¸n lÎ l­ư¬ng thùc trong c¸c cöa hµng chuyªn doanh;

 

       + B¸n lÎ thùc phÈm trong c¸c cöa hµng chuyªn doanh

 

-   Các chi nhánh, đại din gm có:          

 

*  Chi nh¸nh I- C«ng ty C«ng nghÖ Hãa sinh ViÖt Nam

 

    §C: 51/7 Lê Văn Huân, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM;

 

    §T:08.38103643.                                                                                                        

 

*  Chi nh¸nh II- C«ng ty C«ng nghÖ Hãa sinh ViÖt Nam

 

    §C: CÇu c¶ng Khèi phè Phó S¬n, phư­êng An phó, thµnh phè Tam kú, tØnh qu¶ng Nam.

 

    §T: 0914153199

 

*  Chi nh¸nh III- C«ng ty C«ng nghÖ Hãa sinh ViÖt Nam 

 

   §C: Khu C«ng nghiÖp Th¹ch ThÊt Quèc Oai, huyÖn Quèc Oai, Hµ Néi.                                 

 

     §T: 04. 2216748

 

1.  LÜnh vùc ho¹t ®éng KHKT&CN:

 

     * Nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn n«ng nghiÖp, b¶o vÖ m«i trưêng, nuôi trng thy sn, chăn nuôi gia súc, gia cm.

 

2.  S¶n phÈm, dÞch vô KHKT& CN ®· thùc hiÖn cung cÊp chuyÓn giao:

 

     * Nghiªn cøu vµ s¶n xuÊt thµnh c«ng c¸c ChÕ phÈm sinh häc cã kh¶ n¨ng xö lý nhanh cÆn b· trong bÓ phèt tù ho¹i, c¸c thµnh phÇn h÷u c¬ trong n­ưíc th¶i, khö mïi h«i, diÖt trøng giun, s¸n vµ mét sè vi sinh vËt g©y bÖnh phôc vô xö lý m«i trư­êng; Ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm; Nu«i trång thuû s¶n như­: Men xö lý bÓ phèt DW-97. DW-98 víi c«ng suÊt 100 tÊn/n¨m. Men xö lý nư­íc th¶i bÖnh viÖn DW-97H: 30 tÊn/n¨m. EMC xö lý nư­íc th¶i, r¸c th¶i: 100 tÊn/n¨m. h«i, diÖt trøng giun; Bét th«ng cèng……; ChÕ phÈm Bio- Probiotic (t¨ng c­ưêng kh¶ n¨ng tiªu ho¸ vµ hÊp thô chÊt dinh d­ưìng cña vËt nu«i); ChÕ phÈm EMC (ph©n hñy nhanh c¸c chÊt h÷u c¬ dư­ thõa trong nư­íc vµ nÒn ®¸y ao nu«i t«m, c¸); ChÕ phÈm Bio- DW (lµm s¹ch nÒn ®¸y ao nu«i t«m, c¸); ChÕ phÈm Bio- probiotic (men vi sinh bæ sung cho thøc ¨n t«m c¸); ChÕ phÈm Super- PAC (l¾ng tô nhanh c¸c chÊt r¾n l¬ löng, chÊt th¶i cña t«m c¸ vµ t¶o, lµm s¹ch n­íc ao nu«i t«m c¸); Super Oxygen (cÊp cøu t«m, c¸ bÞ thiÕu Oxy); pH test (®o pH cña n­ưíc, gän nhÑ vµ tiÖn lîi cã thÓ mang theo ngư­êi, kÕt qu¶ ph©n tÝch nhanh chãng, chÝnh x¸c, ®é chÝnh x¸c tõ 0,- 0,2) vµ M¸y D-03 (§o nång ®é O2 hoµ tan vµ nhÞªt ®é trong n­ưíc, cã kÕt qu¶ sau 30 gi©y, nhËy vµ ®é chÝnh x¸c cao tíi phÇn triÖu (mg/l)).

 

      * C«ng nghÖ xö lý nư­íc th¶i b»ng c«ng nghÖ sinh häc vµ c¸c biÖn ph¸p ho¸-lý.

 

       * ThiÕt kÕ vµ chÕ t¹o hÖ thèng läc sinh häc cao t¶i d¹ng hîp khèi CN-2000 víi c«ng suÊt 150-200m3 n­ưíc th¶i/ngµy ®ªm, t¶i träng 1,9-2,3 kg BOD/m3/ngµy ®ªm.

 

      * X©y dùng vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ c¸c hÖ thèng xö lý n­ưíc th¶i nhµ m¸y chÕ biÕn thùc phÈm víi c«ng suÊt 200-1000m3/ngµy ®ªm, n­ưíc th¶i ®Çu ra ®¹t tiªu chuÈn B (TCVN 1995).

 

3.  C¬ së vËt chÊ1: 1  v¨n phßng trô së C«ng ty; 1 phßng thÝ nghiÖm (100m2); 2 x­­ưëng s¶n xuÊt 3500m2/1,7ha ®Êt; 3 Chi nh¸nh: Chi nh¸nh I t¹i 29 Lª V¨n Hu©n, P.13, Q. T©n B×nh, thµnh phè Hå ChÝ Minh; Chi nh¸nh II t¹i CÇu c¶ng Khèi phè Phó S¬n, ph­ưêng An phó, thµnh phè Tam kú, tØnh qu¶ng Nam; Chi nh¸nh III t¹i Khu C«ng nghiÖp Th¹ch ThÊt- Quèc Oai, Hµ Néi.

 

4-  Tæng sè CBCNV: 40 ng­ư­­êi

 

      Trong ®ã: TiÕn sÜ sinh häc: 02

 

                       Th¹c sÜ sinh häc: 01

 

                        Cö nh©n: 05

 

                        Kü sư­­ c«ng nghÖ sinh häc: 02

 

                        C«ng nh©n kü thuËt: 06

 

                        C«ng nh©n: 24

 

                        Céng t¸c viªn: 300

 

5- C¸c thành tÝch đ· đạt được:

 

       1.  Huy chư­­­¬ng vµng Héi chî triÓn l·m tuÇn l�" xanh Quèc tÕ - ViÖt Nam tÆng: s¶n phÈm  men xö lý bÓ phèt DW.98 n¨m 2002.

 

       2.  Huy ch­­ư¬ng vµng Héi chî triÓn l·m tuÇn l�" xanh Quèc tÕ-ViÖt Nam tÆng: s¶n phÈm  men xö lý bÓ phèt DW.97 n¨m 2002.

 

       3.  Huy ch­ư¬ng vµng cho s¶n phÈm men xö lý bÓ phèt DW.97, DW.98, Héi chî triÓn l·m hµng ho¸ ng­uêi tiªu dïng ­ưa thÝch n¨m 1999.

 

       4.  PhÇn th­ưëng s¸ng t¹o n¨m 2000 cho gi¶i ph¸p kü thuËt men xö lý bÓ phèt DW-97.

 

       5.  Huy chư­¬ng vµng cho ChÕ phÈm sinh häc EMC dïng trong nu«i trång thñy s¶n t¹i Héi chî VINAFISH Quèc tÕ t¹i Tp. Hå ChÝ Minh th¸ng 4 n¨m 2006.

 

       6.  Huy ch­ư¬ng vµng cho ChÕ phÈm sinh häc lµm s¹ch n­­ưíc vµ nÒn ®¸y ao nu«i t«m c¸ Bio-DW t¹i Héi chî VINAFISH Quèc tÕ t¹i Tp. Hå ChÝ Minh th¸ng 4 n¨m 2006.

 

       7.  Huy ch­ư¬ng vµng cho ChÕ phÈm sinh häc lµm s¹ch n­ưíc vµ nÒn ®¸y ao nu«i t«m c¸ Bio-DW t¹i Héi chî “B«ng lóa vµng ViÖt Nam”, An Giang th¸ng 8 n¨m 2007.

 

       8.  Huy chư­¬ng vµng cho s¶n phÈm men xö lý bÓ phèt DW.97 t¹i héi chî “B«ng lóa vµng ViÖt Nam”, An Giang th¸ng 8 n¨m 2007.

 

       9.  Cóp vµng n«ng nghiÖp cho ChÕ phÈm EMC dïng trong nu«i trång thuû s¶n t¹i Héi chî N«ng nghiÖp Quèc tÕ AGROVIET 2008, Tp. Hå ChÝ Minh th¸ng 10 n¨m 2008.

 

      10.  Huy ch­ư¬ng vµng chÊt lư­îng s¶n phÈm kú Héi chî n«ng nghiÖp Quèc tÕ AGROVIET 2008 , Tp. Hå ChÝ Minh th¸ng 10 n¨m 2008 cho ChÕ phÈm EMC dïng trong nu«i trång thuû s¶n.

 

       11. Huy ch­ư¬ng vµng chÊt lư­îng s¶n phÈm kú Héi chî n«ng nghiÖp Quèc tÕ AGROVIET 2008 , Tp. Hå ChÝ Minh th¸ng 10 n¨m 2008 cho ChÕ phÈm BIO- DW lµm s¹ch n­ưíc vµ nÒn ®¸y ao nu«i t«m, c¸.

 

       12. Huy chư­¬ng vµng chÊt l­îng s¶n phÈm kú Héi chî triÓn l·m kinh tÕ n«ng nghiÖp Quèc tÕ AGROVIET 2008 , Tp. Hå ChÝ Minh th¸ng 10 n¨m 2008 cho Men vi sinh lµm thøc ¨n bæ sung cho gia sóc gia cÇm  Bio- Probiotic.

 

       13. Huy ch­ư¬ng vµng chÊt l­ưîng s¶n phÈm kú Héi chî n«ng nghiÖp ViÖt Nam 2009 t¹i §ång Nai, th¸ng 6 n¨m 2009 cho ChÕ phÈm  EMC dïng trong nu«i trång thuû s¶n.

 

       14. Huy chư¬ng vµng chÊt l­ưîng s¶n phÈm kú Héi chî n«ng nghiÖp ViÖt Nam 2009 t¹i §ång Nai, th¸ng 6 n¨m 2009 cho ChÕ phÈm  Bio- DW lµm s¹ch nưíc vµ nÒn ®¸y ao nu«i t«m, c¸.

 

      15. Huy chư¬ng vµng chÊt lư­îng s¶n phÈm kú Héi chî n«ng nghiÖp ViÖt Nam 2009 t¹i §ång Nai, th¸ng 6 n¨m 2009 cho ChÕ phÈm  Men vi sinh lµm thøc ¨n bæ sung cho gia sóc gia cÇm  Bio- Probiotic.

 

      16. Gi¶i th­ưëng “V× sù TiÕn bé x· héi vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng” do Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam cÊp th¸ng 5/2006 cho C«ng ty C«ng nghÖ Ho¸ sinh ViÖt Nam.

 

      17. B»ng khen tÆng «ng Nguy�"n V¨n N¨m (Gi¸m ®èc) ®· cã thµnh tÝch xuÊt s¾c tham gia gi¶i th­ưëng Khoa häc kü thuËt Thanh niªn, n¨m 2000.

 

     18. B»ng khen cña Héi nghÒ c¸ ViÖt Nam, n¨m 2006.

 

     19. B»ng khen cña tØnh Hµ T©y vÒ thµnh tÝch ®· tham gia Héi chî C¸c s¶n phÈm dïng trong nu«i trång thuû s¶n n¨m 2006.

 

     21. GiÊy khen cña Së Khoa häc vµ C«ng nghÖ Hµ Néi tÆng v× ®· cã thµnh tÝch tham gia “Chî C«ng nghÖ vµ ThiÕt bÞ Thñ ®«” n¨m  2007; 2008.

 

     22. Cóp vµng “ThÇn n«ng héi nhËp” kú Héi chî triÓn l·m N«ng nghiÖp ViÖt Nam 2009 t¹i §ång Nai

 

     23. B¶ng vµng l­ưu danh cho C«ng ty C«ng nghÖ Ho¸ sinh ViÖt Nam ®· ñng hé tõ thiÖn cho Ch­ư¬ng tr×nh Giao l­ưu NghÖ thuËt tõ thiÖn “Nh÷ng tr¸i tim ®ång c¶m” nh©n ngµy “Ch¨m sãc, b¶o vÖ ngưêi tµn tËt” vµ “Th¸ng hµnh ®éng v× trÎ em” n¨m 2009 do BTC Chư­¬ng tr×nh Nh÷ng tr¸i tim ®ång c¶m, T¹p chÝ Gia ®×nh vµ TrÎ em, C«ng ty TruyÒn th«ng Thñ ®« tÆng.

 

   24. Gi¶i th­ưëng "C«ng nghÖ xanh GREENTECH AWARD" do Héi B¶o vÖ thiªn nhiªn vµ M«i tr­­ưêng ViÖt Nam; Ban Tuyªn gi¸o T¦; Bé Tµi nguyªn vµ MT; Bé C«ng thư­¬ng; Liªn hiÖp c¸c Héi KH vµ KT ViÖt Nam trao tÆng cho C«ng ty C«ng nghÖ Hãa sinh ViÖt Nam t¹i Hµ Néi ngµy 16 th¸ng 9 n¨m 2009.

 

   25. Gi¶i thư­ëng "C«ng nghÖ xanh GREENTECH AWARD" do Héi B¶o vÖ thiªn nhiªn vµ M«i tr­ưêng ViÖt Nam; Ban Tuyªn gi¸o T¦; Bé Tµi nguyªn vµ MT; Bé C«ng th­ư¬ng; Liªn hiÖp c¸c Héi KH vµ KT ViÖt Nam trao tÆng cho Tæng Gi¸m ®èc Nguy�"n V¨n N¨m t¹i Hµ Néi ngµy 16 th¸ng 9 n¨m 2009.

 

   26. Cóp vµng Techmart Vietnam ASEAN+ 3 cho Men xö lý bÓ phèt cña Bé KH vµ CN trao tÆng t¹i kú Héi chî C«ng nghÖ vµ ThiÕt bÞ ViÖt Nam (Techmart Vietnam ASEAN+ 3), Hµ Néi th¸ng 9 n¨m 2009.

 

   27. Cóp vµng “Danh hiÖu chÊt l­ưîng vµng thuû s¶n ViÖt Nam” lÇn thø 2 cu¶ Trung ư¬ng Héi nghÒ c¸ ViÖt Nam, ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2012.

 

    28.  Gi¶i th­ưëng “Th­ư¬ng hiÖu uy tÝn §«ng Nam ¸ lÇn I- Top 100” cho C«ng ty C«ng nghÖ Ho¸ sinh ViÖt Nam do Ban ®iÒu hµnh di�"n ®µn Khoa häc nh©n lùc Quèc tÕ  tÆng ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 2012 t¹i B¨ng kok, Th¸i Lan.

 

    29.  Gi¶i th­ưëng “TÇm nh×n §«ng Nam ¸” cho Gi¸m ®èc Nguy�"n V¨n N¨m do Ban ®iÒu hµnh di�"n ®µn Khoa häc nh©n lùc Quèc tÕ  tÆng ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 2012 t¹i B¨ng kok, Th¸i Lan.

 

     30.  Cóp vµng International Techmart Vietnam 2012 cho s¶n phÈm Men xö lý bÓ phèt DW-97 do Bé Khoa häc & C«ng nghÖ tÆng ngµy 23  th¸ng 09 n¨m 2012.

 

     31.  Cóp vµng International Techmart Viªtnam 2012 cho s¶n phÈm Bio- probiotic do Bé Khoa häc & C«ng nghÖ tÆng ngµy 23 th¸ng 09 n¨m 2012.

 

     32.  Cóp vµng International Techmart Vietnam 2012 cho s¶n phÈm Bio- DW do Bé Khoa häc & C«ng nghÖ tÆng ngµy 23 th¸ng 09 n¨m 2012.

 

     33.  Bng khen ca Trung ương Hi Ngh c¸ ViÖt Nam tÆng Gi¸m ®èc Nguy�"n V¨n N¨m "§· cã nhiÒu thµnh tÝch xuÊt s¾c trong ho¹t ®éng c«ng t¸c gãp phÇn x©y dùng Héi NghÒ c¸ ViÖt Nam n¨m 2012",ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2012.

 

     34.  Bng khen ca Trung ương Hi Ngh c¸ ViÖt Nam tÆng C«ng ty c«ng nghÖ Ho¸ sinh ViÖt Nam "§· cã nhiÒu thµnh tÝch xuÊt s¾c trong ho¹t ®éng c«ng t¸c gãp phÇn x©y dùng Héi NghÒ c¸ ViÖt Nam n¨m 2012",ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2012.

 

      35.  Th­ư¬ng hiÖu "Cóp vµng chÊt l­­ưîng cho C«ng ty C«ng nghÖ Ho¸ sinh ViÖt Nam" trong Chương tr×nh ngày Hi tam n«ng- §ång th¸p 2012 do HiÖp héi Doanh nghiÖp &TT ViÖt Nam tÆng, ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2012.