Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế và Tư vấn Đầu tư INVECON

Lĩnh vực đầu tư xây dựng, với chức năng chủ yếu là: lập Dự án, đầu tư, kinh doanh Bất động sản, xây dựng, khai thác và chế biến khoáng sản...

1540

154

Bình chọn

Ý NGHĨA THƯƠNG HIỆU Xem chi tiết
Lĩnh vực sử dụng
Lĩnh vực đầu tư xây dựng, với chức năng chủ yếu là: lập Dự án, đầu tư, kinh doanh Bất động sản, xây dựng, khai thác và chế biến khoáng sản...
Thông tin khác