BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP THÁI BÌNH

Đường Ngô Gia Khảm, Khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

036.3644813 - 036.3644 665    Fax: 036.3644.872

bqlkcnthaibinh@yahoo.com.vn

http://bqlkcn.thaibinh.gov.vn

Thông tin khác