BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẮC NINH

10 LÝ THÁI TỔ, TP. BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH

0241.3825232    Fax: 0241.3825236

mail@izabacninh.gov.vn

http://www.izabacninh.gov.vn

Thông tin khác

    

     Văn phòng Ban quản lý các Khu công nghiệp là đơn vị trực thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh, thực hiện chức năng nhiệm vụ được qui định tại mục 4, điều 4, Quy chế hoạt động của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BQL ngày 22/2/2005  Quyếtđịnh số 58/BQL-QĐ ngày 6/9/2005 của Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh, có chức năng sau:

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban và đôn đốc thực hiện chương trình công tác đó; đồng thời tổng hợp báo cáo đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban.

- Là cơ quan phục vụ trực tiếp hoạt động hàng ngày của Ban; tổ chức phục vụ các hội nghị, hội thảo và giao ban của Ban quản lý. Nhân sao phát hành và lưu giữ tài liệu văn bản, quản lý ngân sách, tài chính, tài sản và đảm bảo các điều kiện, phương tiện làm việc, hoạt động của Ban quản lý theo quy định của Nhà nước.

 Nhiệm vụ

- Quản lý Văn phòng theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban; Phó trưởng ban Thường trực về công tác của Văn phòng Ban quản lý.

- Lập chương trình công tác của Ban, trình Trưởng ban; Phó trưởng ban thường trực phê duyệt. Giúp Trưởng ban, Phó trưởng ban chỉ đạo, điều hành chương trình công tác được thông qua, đảm bảo tính thống nhất và liên tục trong mọi hoạt động. Xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc của Lãnh đạo Ban, theo dõi đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, chương trình đó, tổng hợp dự thảo báo cáo định kỳ và đột xuất của Ban.

- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Ban; công tác tổ chức cán bộ, giúp Trưởng ban trong quản lý công tác cán bộ và kiện toàn bộ máy của Ban quản lý.

- Quản lý hoạt động tài chính, chế độ thu chi thường xuyên của Ban theo quy định và chính sách hiện hành của Nhà nước.

- Xây dựng và phát triển các mối quan hệ với các đơn vị cơ quan hữu quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của Ban.

- Quản lý và xử lý các văn bản giúp lãnh đạo phục vụ công tác chuyên môn của Ban.

- Quản lý công tác văn thư lưu trữ đảm bảo tính bí mật, an toàn; Chịu trách nhiệm trong việc phát hành các loại văn bản thuộc thẩm quyền quản lý của Ban.

- Tổ chức các cuộc họp của Ban; các hội nghị với các ngành, địa phương và các cuộc tiếp khách của lãnh đạo Ban (kể cả khách nước ngoài).

- Xây dựng và tạo cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện, phương tiện, chế độ làm việc của Ban, chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên trong Ban theo chế độ chính sách của Nhà nước.

 Chế độ làm việc

- Văn phòng làm việc theo chế độ thủ trưởng, Chánh văn phòng chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban và điều hành toàn bộ hoạt động công tác của Văn phòng Ban quản lý. Phó chánh văn phòng phụ trách những lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Chánh văn phòng về lĩnh vực đó. Chuyên viên tổng hợp làm việc theo chế độ chuyên viên và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Văn phòng.

- Chánh văn phòng, phó chánh văn phòng và chuyên viên tổng hợp được dự các hội nghị của Ban theo Quy chế làm việc của Ban hoặc khi có yêu cầu. Chánh văn phòng được ký các văn bản do Trưởng ban uỷ quyền và các loại giấy tờ hành chính của Ban.

- Chánh văn phòng Ban quản lý khi được sự uỷ nhiệm của lãnh đạo Ban để giao dịch, xử lý và giải quyết những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban và được uỷ nhiệm dự các Hội nghị cấp Trung ương, Bộ, Tỉnh triệu t?p, các chuyên viên Văn phòng được dự các hội nghị chuyên nghành hoặc những nội dung được phân công theo dõi phụ trách. Trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo Ban, được yêu cầu các đơn vị báo cáo, cung cấp tài liệu phản ánh tình hình phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban quản lý, đồng thời đảm bảo các nguyên tắc giữ gìn bí mật của Nhà nước.

-Văn phòng Ban quản lý chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Trưởng ban, Phó trưởng ban phụ trách.