TRUNG TÂM THIẾT BỊ ĐỒ CHƠI SINH HỌC (PROTEC 2000)

41 Hàng Đậu - Hà Nội

84 (4) 8244786    Fax:

http://www.techmarthanoi.vn/